Logo_bez_tła_ciemny_napis
STRONA GŁÓWNA
>
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Polityka Prywatności, Cookies, RODO

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności Użytkowników podczas korzystania z naszego Serwisu. W związku z tym, przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności opisującą sposób, w jaki będą przetwarzane i chronione dane osobowe Użytkowników, jak również wskazującą zasady wykorzystywania plików cookies.

I. Dane osobowe

  1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności danych  użytkowników serwisu dostępnego pod adresem: https://gicsa.eu/ (dalej jako: „Serwis”) oraz określa zasady przetwarzania danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest GICSA SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu (50-116), ul. Rynek 60, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000920549, NIP: 8971895535, REGON: 389908123, (dalej jako: „Administrator”).
  3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu (zwanych dalej: „Użytkownikami”) następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej jako: „RODO”.
  4. Przetwarzanie danych Użytkowników  jest to niezbędne do wykonania zawartej między stronami umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:

   a) obsługi składanych przez Użytkownika zamówień i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług,
   b) obsługi  zapytań́ i zgłoszeń́,
   c) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

W niektórych sytuacjach Administrator przetwarza dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

Administrator przetwarzamy dane osobowe Użytkowników również w wykonaniu jego  prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

a) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z jego usług;

b) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

c) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

d) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

e) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z RODO).

Administrator przetwarzamy dane osobowe Użytkowników na podstawie zgody ( art. 6 ust. 1 (a) RODO) w zakresie działań marketingowych, w tym wysyłki newslettera.

  1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Dane pozyskiwane są od Użytkowników, gdy skontaktują się z Administratorem telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie: https://gicsa.eu/kontakt/
  2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych Użytkowników np. w celu dostarczenia zamówionej usługi. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe Użytkowników następującym odbiorcom:

a) osobom upoważnionym przez nas, naszym współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b) podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemu teleinformatycznego lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym usługi doradcze, biura księgowe, hostingodawcy, dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności(np. oprogramowanie księgowe), odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator  jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń́ w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 6 lat od dnia jej zakończenia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie  udzielonej zgody do czasu jej odwołania.
  2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje:

   9.1. prawo dostępu do danych osobowych,

   9.2. prawo do sprostowania danych osobowych,

   9.3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

   9.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   9.5. prawo do przenoszenia danych osobowych,

   9.6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

   9.7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
   w tym profilowane.
  5. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Administratora możliwy jest pod adresem mailowym: biuro@gicsa.eu

II. Pliki cookies

  1. Serwis wykorzystuje tzw. cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, które mogą być odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się
   z urządzeniem końcowym Użytkownika.
  2. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez Administratora i wykorzystywane przez Administratora, jak również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w szczególności dostawcę usługi internetowej, oraz podmioty trzecie.
  3. Pliki cookies mają swój okres ważności. Pliki cookies bez podanego czasu ważności są usuwane po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu końcowym. Pliki cookies, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są jako cookies sesyjne. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer. Inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu (trwałe pliki cookies).
  4. Pliki cookies używane w ramach niniejszego Serwisu podzielone są na dwa typy:

   4.1. Pliki cookies technicznie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, niewymagające zgody Użytkownika (tzw. pliki cookies konieczne)
   4.2. Pozostałe pliki cookies (tzw. pliki cookies pozostałe) – co do działania których Użytkownik musi wyrazić zgodę.

   Zbierane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach ograniczone są do niezbędnego minimum, które pozwala świadczyć usługi na odpowiednim poziomie.

   Pliki cookies używane w ramach Serwisu:

  5. Niezbędne pliki cookies: pomagają uczynić witrynę Serwisu użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronach Serwisu
   i dostęp do bezpiecznych obszarów Serwisu. Serwis nie może działać poprawnie bez tych plików cookies,
  6. Pliki cookies dotyczące preferencji: umożliwiają witrynie Serwisu zapamiętywanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wyglądu Serwisu,
   np. preferowany język lub region, w którym znajduje się Użytkownik,
  7. Statystyczne pliki cookies: pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami Serwisu, zbierając i zgłaszając informacje anonimowo do celów tworzenia raportów i statystyk ruchu w obrębie Serwisu,
  8. Google Analytics – służą do prowadzenia statystyk dla witryny Serwisu; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem:

   https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/,
   https://policies.google.com/privacy

   Użytkownicy Serwisu za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, a Serwis będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

III. Postanowienia końcowe

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Serwisu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, Serwis zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian
w dowolnym czasie.